NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA"

Biblioterapia
Statut konstytucją szkoły

Oferta

facebook

LIST INTENCYJNY do kadry oświatowej.

            

Drodzy Państwo Dyrektorzy!

Składamy gratulacje dyrektorom, obejmującym stanowiska od 1 września br., serdecznie życząc  zrealizowania wyznaczonych sobie celów, a zarazem spełnienia oczekiwań rodziców, uczniów, nauczycieli, powodzenia we wdrażaniu reformy, zdobycia uznania u władz.

Najlepsze życzenia adresujemy do dotychczasowej kadry dyrektorów, wierząc w dalsze osiągnięcia wzbogacające wizerunek szkoły/placówki w środowisku.

Korzystam z okazji, aby serdecznie podziękować za miniony rok współpracy, zaufania do naszej kadry edukatorskiej, wysoką ocenę naszych szkoleń. Wyrażamy podziękowania za ciepłe oceny  zajęć wyrażane przez nauczycieli wraz z Państwem dyrektorów. Wasze zadowolenie daje nam radość i przekonanie, że nasza misja doskonalenia kompetencji zawodowych jest dobrze spełniana.

Zapewniamy Państwa, że możecie liczyć na wsparcie merytoryczne i metodyczne dla wyposażenia nauczycieli w wiedzę niezbędną dla rozwiązywania szkolnych problemów.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej: www.grandys.edu.pl oraz szukajcie nas na Facebooku i blogu, gdzie zamierzamy przedstawiać refleksje o bieżących problemach oświatowych.

            Życzymy dobrego roku szkolnego.

                                                                                                                          Z wyrazami szacunku
                                                                                                                          i pozdrowieniami od kadry edukatorów

                                                                                                                           mgr Jan Fr. Grandys


 
OFERTY EDUKACYJNE  NPDN NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Doskonalenie metod i form współpracy
w zespole.

 

5

700

50

2.

Doskonalenie zarządzania poprzez kontrolę zarządczą.

 

4

560

40

3.

Ewaluacja wewnętrzna zagadnień uznanych w szkole /placówce za istotne
w jej działalności:

a/ analiza wniosków i określenie zagadnienia do ewaluacji

b/ dobór lub opracowanie narzędzi ewaluacji, prowadzenie badania

 c/ wyniki i wnioski z ewaluacji.

12

1680

150

4.

Prawo oświatowe w praktyce – prawa
i obowiązki nauczyciela.

5

700

50

5.

Rada pedagogiczna rzeczywistym organem współzarządzania szkołą / placówką.

5

700

50

6.

Wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego zewnętrznego i wewnętrznego w projektowaniu rozwoju szkoły, planowaniu pracy nauczyciela.

 

5

700

50

7.

Warsztat pracy dyrektora szkoły.

6

-

70

 JAKOŚĆ  PRACY  SZKOŁY  I  ROZWÓJ  ZAWODOWY  NAUCZYCIELI

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Asertywność w relacjach nauczyciel- rodzic; nauczyciel- uczeń.

10

1400

100

2.

Awans zawodowy nauczycieli – konsultacje indywidualne, grupowe.

W miarę potrzeb

-

-

3.

Emisja głosu – techniki wzmacniające kondycję zawodową nauczyciela.

16

2240

150

4.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczyciela.

5

700

50

5.

Opracowanie  statutu szkoły/placówki.

5

700

50

6.

Redagowanie statutu szkoły według nowych przepisów.

5

700

50

7.

Radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i kierowanie emocjami.

8

1120

80

8.

Sposoby na partnerski udział rodziców
w życiu klasy, szkoły.

5

700

50

 WARSZTAT  EDUKACYJNY  NAUCZYCIELA

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Coaching dla nauczycieli - w miarę potrzeb grupy lub indywidualne sesje dla zainteresowanych nauczycieli.

do uzgodnienia

po 140 zł za godzinę dydaktyczną

-

2.

Dziecko  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10

1400

100

3.

Wykorzystanie metody eksperymentu i  projektu - rozwijanie kreatywnej aktywności ucznia

6

840

60

4.

Formy i metody pracy z uczniem mającym problemy z nauką.

8

1120

80

5.

Indywidualizacja nauczania - sposoby na kreatywny udział każdego ucznia w lekcji

5

700

50

6.

Jak wydobyć z ucznia to, co w nim najlepsze?

5

700

50

7.

Biblioterapia – I – III stopień

3 x 12

do uzgodnienia

150

8.

Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

12

1680

150

9.

Konstruowanie  własnych programów nauczania i ich ewaluacja.

5

700

50

10.

Metoda projektów gwarancją rozwoju kreatywności nauczyciela i ucznia.

5

700

50

11.

Motywowanie uczniów do nauki.

5

700

50

12.

Ocenianie wspierające – formułowanie i przekazywanie informacji zwrotnej.

4

560

40

13.

Ocenianie wspierające rozwój ucznia.

4

560

40

14.

Planowanie i projektowanie pracy edukacyjnej.

4

560

40

15.

Praca z dzieckiem z ADHD w:

a/ szkole podstawowej

b/ gimnazjum –zachowania opozycyjno-buntownicze.

po 12        
w każdym  typie szkoły / placówki

1680

200

16.

Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera.

12

1680

200

17.

Spotkanie ze szkołą – jak przygotować dzieci i rodziców do obowiązku szkolnego.

4

560

40

18.

Sposoby i formy motywowania dziecka przez rodziców.

4

560

40

19.

Superwizje dla grup nauczycieli- analiza trudnych sytuacji wychowawczych i wsparcie
w realizacji pomocy psychologicznej w szkołach i placówkach oświatowych.

w miarę potrzeb szkoły / placówki, grupy nauczycieli

po 140 zł za godzinę dydaktyczną

-

20.

Umiejętności nauczyciela przedszkola  w pracy z dziećmi  nadpobudliwymi psychoruchowo.

8

1120

80

21.

Warsztaty superwizyjno – konsultacyjne.

od 2- do 4

280 - 560

20 - 40

22.

Wspieranie dziecka
w rozwoju- rozwijanie zdolności.

20

2800

300

23.

Zabawy czytelnicze przedszkolaków.

4

560

40

24.

Jak zauroczyc ucznia fizyką i przyrodą?

5

700

50

25. Nowoczesna edukacja wspomagana technologią informacyjno-komunikacyjną. 5 700 50
26. Badanie osiągnięc edukacyjnych uczniów. 10 1400 100
27. Excel na usługach nauczyciela badacza. 6 840 60

 WYCHOWANIE  I  OPIEKA

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Konstruowanie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, placówki.

5

700

50

2.

Gry szkolne uczniów.

8

1120

80

3.

Inicjowanie i wspomaganie samorządnej działalności uczniów.

5

700

50

4.

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? -  metoda konstruktywnej konfrontacji.

4

560

40

5.

Komunikacja w relacjach nauczyciel – rodzic.

4

560

40

6.

Komunikacja w grupie (skuteczne sposoby kierowania grupą, klasą szkolną).

8

1120

80

7.

Moc wychowawcza  ideałów patrona, tradycji i ceremoniału szkolnego.

5

70

50

8.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5

700

50

9.

Program profilaktyczny 
„W kręgu uśmiechu”.

15

2100

140

10.

Program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci
„ Przyjaciele Zippiego”.

21

2940 +
3 x komplet materiałów po 250 zł

-

11.

Przełamywanie barier w relacjach nauczyciel – rodzic.

8

1120

80

12.

Przemoc w szkole – skuteczna profilaktyka i interwencja.

8

1120

80

13.

Przemoc wobec dzieci w rodzinie.

20

2800

200

14.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
z uczniem i w zespole klasowym.

10

1400

100

15.

Szkolna strategia interwencyjna.

4

560

40

16.

Sytuacja kryzysowa w szkole. Sposoby skutecznego jej rozwiązania.

5

700

50

17.

Uczeń w szkole w trudnej sytuacji emocjonalnej – po przebytej traumie – wypadku, śmierci bliskich, itd.

6

840

60

18.

Warsztat pracy wychowawcy zespołu klasowego.

6

840

60

19.

Wspomaganie wychowawczej funkcji szkoły- praca z uczniem  sprawiającym trudności.

20

2800

200

20.

Zachowania agresywne w klasie, szkole - algorytmy postępowania.

8

1120

80

21.

Zjawisko narkomanii wśród dzieci
i młodzieży szkolnej.

4

560

40

22.

Budowanie relacji nauczyciel – uczeń, komunikacja interpersonalna w klasie.

8

1120

80

         

 INNE  FORMY  DOSKONALENIA  I  DOKSZTAŁCANIA

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Bibułkarski art-folklor na Wielkanoc.

5

700

50

2.

Choinka  w bibułkowych kreacjach.

5

700

50

3.

Jak z ,,niczego" zrobić coś - recykling artystyczny.

5

700

50

4.

Kwiaty z papieru modne przez rok cały.

5

700

50

5.

Papieroplastyka - techniki przydatne
w tworzeniu laurek i kartek świątecznych.

5

700

50

6.

Taneczne podróże w czasie i przestrzeni.

20

2800

200

7.

Tańce grupowe i animacyjne
w pracy nauczyciela.

20

2800

200

8.

Wesołe tańce na różne okazje.

20

2800

200

 BHP

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Bezpieczna szkoła.

5

700

50

2.

Kierownik wycieczek szkolnych.

10

1400

100

3.

Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy.

16

2240

150

4.

Szkolenie okresowe dla nauczycieli
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

16

2240

150

 SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Tematy i koszty szkoleń będą podane na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.